میم مثل معلم در این وبلاگ در مورد معلمی ، روش های یاددهی- یادگیری، خلاقیت، امتحانات می نویسم در این وبلاگ در مورد برنامه تعالی مدیریت مدرسه وجشنواره نوجوان خوارزمی به صورت ویژه می نویسم http://shopf.mihanblog.com 2019-09-10T07:58:58+01:00 text/html 2019-09-04T02:26:21+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( سوران پرنگ ) http://shopf.mihanblog.com/post/2857 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8371402000/11.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:24:36+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی (فربد کرد نژاد) http://shopf.mihanblog.com/post/2856 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8371401884/10.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:23:23+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( شهرام رحیمی) http://shopf.mihanblog.com/post/2855 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8371401700/9.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:21:44+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( عرفان رضایی) http://shopf.mihanblog.com/post/2854 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8371401576/8.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:20:18+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( رضا رضوانی) http://shopf.mihanblog.com/post/2853 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8371401384/7.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:18:58+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( هامون همت پور) http://shopf.mihanblog.com/post/2852 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8371401268/6.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:17:45+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( مازیار پاشایی) http://shopf.mihanblog.com/post/2851 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8371401084/4.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:14:47+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( میلاد احمدی) http://shopf.mihanblog.com/post/2850 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8371400926/3.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:13:26+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( سینا بابان زاده) http://shopf.mihanblog.com/post/2849 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8371400734/1.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T02:11:15+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( کمال محمدی ) http://shopf.mihanblog.com/post/2848 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8371398318/2.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T01:08:19+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( مهران مظفری) http://shopf.mihanblog.com/post/2847 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8371394092/مهران.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T01:08:19+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( مهران مظفری) http://shopf.mihanblog.com/post/2846 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8371394092/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T01:05:46+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( کامیار جوانمردی ) http://shopf.mihanblog.com/post/2845 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8371393992/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T01:01:58+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( آریان سیجانیو ندی) http://shopf.mihanblog.com/post/2844 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8371393642/%D8%B3%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.PNG" alt=""> text/html 2019-09-04T00:59:33+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی (ربیر نعمتی ) http://shopf.mihanblog.com/post/2843 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8371392484/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C.PNG" alt="">