میم مثل معلم در این وبلاگ در مورد معلمی ، روش های یاددهی- یادگیری، خلاقیت، امتحانات می نویسم در این وبلاگ در مورد برنامه تعالی مدیریت مدرسه وجشنواره نوجوان خوارزمی به صورت ویژه می نویسم http://shopf.mihanblog.com 2020-04-08T05:38:49+01:00 text/html 2020-01-28T07:18:29+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ئاسو آیت النبی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2882 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386321000/%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%88.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T07:17:31+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان وریا تباک دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2880 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386320850/%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T07:16:19+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان وحید نقشبندی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2879 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386320492/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T07:12:17+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان کاوه زند سلیمی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2877 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386320376/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T07:10:54+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان سعید رستمی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2876 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8386320300/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T07:03:34+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان آرشام شعبانی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2875 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8386320068/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T07:00:39+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان وریا خاکسار دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2874 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8386319376/%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T07:00:07+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان امیر ظریف دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2873 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8386319218/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T06:55:05+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان سامان عبدی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2871 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8386318850/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T06:54:13+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان رشاد حسینی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2870 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386318726/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T06:52:47+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان چیا فوادی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2869 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8386318692/%DA%86%DB%8C%D8%A7.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T06:51:27+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان پژمان حاذق فطرت جو دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2868 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386318584/%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T06:50:13+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان پدرام قرنی دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2867 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386318468/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.JPG" alt=""> text/html 2020-01-28T06:47:26+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان بابک اختیاری دانش آموزان موفق مدرسه نمونه دولتی امام محمد غزالی ناحیه 2 سنندج - کردستان- ایران http://shopf.mihanblog.com/post/2866 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386318334/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9.JPG" alt=""> text/html 2019-12-17T07:11:03+01:00 shopf.mihanblog.com #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان جهان واولیای جهان باید هوشمند ترین فرزندان خود را برای آموزگاری برگزینند http://shopf.mihanblog.com/post/2865 <h3 style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#660000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهان واولیای جهان باید هوشمند ترین</font></h3><div style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#660000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#660000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><h3 style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#660000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;فرزندان خود را برای آموزگاری برگزینند</font></h3><div style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#660000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="color: rgb(47, 79, 79); background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="color: rgb(47, 79, 79); background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">كتاب" به اجاقت قسم " كه مجموعه خاطرات آموزشی محمد بهمن بیگی است سرآغاز آشنایی من با بنیانگذار آموزش عشایر ایران بود بعداً به واسطه یك دوست با اثری دیگر از این نویسنده آشنا شدم با نام" بخارای من ایل من "وهمین امر سبب شد كندوكاوی در آثار این شخصیت یعنی بنیان گذار مدارس عشایری ایران داشته باشم تا این كه دوبار از شبكه دوم سیما مستند "الفبای معجزه گر " پخش شد...</span></span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px;"><br style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px;"></span><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فرصت و امكانات ضبط كل فیلم را نداشتم اما سخنرانی پایانی فیلم را با موبایل ضبط نمودم. آنچه در زیر می آید متن سخنرانی زنده یاد محمد بهمن بیگی در یك كنفرانس جهانی ست كه امیدوارم موثر وراهگشا باشد :</span></span></span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">"......چاره ای جز سخنرانی واظهار فضل نداشتم مقدمه ای چیدم و عقده دل را گشودم. من می خواهم به عنوان عضو كوچكی از جامعه های فرهنگی بزرگ جهان سخنانی تلخ به زبان آورم و از گردانندگان تعلیم وتربیت جهان شكایت كنم. یكی از شعرای نامدار ایران می گوید: از دشمنان رند شكایت به دوستان چون دوست دشمن است شكایت كجا برم. مردم كره خون آلود خاك ،هیچ گاه روی آسایش ندیده اند این مردم گمراه و مظلوم یا همیشه باهم در جنگ بوده اند یا در تدارك جنگ . فقط تعلیم و تربیت باید و می تواند به چنین وضع اندوه باری خاتمه دهد.</span></span></span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تعلیم و تربیت امروز جهان مار ا به سوی جنگ های بزرگ دیگری می كشاند نگاهی به سلاح های امروز جهان از بمب های ویرانگر بزرگ تا اسباب بازی های كوچك كودكان نشان می دهد كه ما با شتابی عجیب فاصله بین گلستان حیات و گورستان نیستی را می پیماییم. دنیای ما دنیای جنگجویان ، غارتگران و فاتحان است.افتخارات بزرگ گیتی نصیب ماجرا جویان ،دیوانگان و خونخواران می شود. كار انسان ستم دیده ستم كش در نتیجه نقایص دستگاه های تعلیم و تربیت به جایی رسیده است كه در اغلب نقاط جهان پدارن ومادارن نامهای جنگجویان خون آشام را برای فرزندان خود انتخاب می كنند. من ساكن شهر شیراز هستم شیراز شهری است در جنوب ایران. شیراز دوشاعر بزرگ پرورده ست به نام سعدی و حافظ این دو شاعر محبوبیت وشهرت جهانی دارند در چنین شهری كه یك میلیون جمعیت دارد یك مرد یا یك پسر به نام حافظ یا سعدی وجود ندارد ولی در هریك از كوچه ها وخیابان ها دهها چنگیز تیمور و نادر از سر و كول هم بالا می روند .</span></span></span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">باید فلسفه آموزش و پرورش گیتی زیر و رو شود باید به فیلسوفان گذشته درود بفرستیم و در انتظار بزرگان دیگری باشیم در دنیای كنونی معلمان احترام كافی نمی بینند. هنگامی كه حرفه شریف و عزیز معلمی عزت كافی نیافت و نداشت هوش ها و استعدادهای گرانبها را از دست می دهد در هیچ یك از كشورهای جهان احترام عزت معلم به اندازه مهندس، طبیب، بازرگان، دونده ، كشتی گیر ، وكیل و... نمی باشد جهان و اولیای جهان باید هوشمند ترین فرزندان خود را برای آموزگاری برگزینند هنگامی كه شغل نجات بخش معلمی نتواند هوش ها ، قریحه ها و استعدادها را كشف و جذب كند كار به همین جا می كشد كه كشیده است.</span></span></span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">باید دست در دامن معلم برگزیده هوشمند زد....... مدرسه ای كه از روشنایی و فروغ می گریزد و درتاریكی و ظلمت قدم برمی دارد مدرسه نیست زندان كودكان است و چه بهتر فرو ریزد و زندانیان خردسال را آزاد سازد.</span></span></span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این نویسنده نامه ای تقدیر آمیز را برای یكی از نیروهای ارتش در كتاب بخارای من ایل من نوشته است كه در نوع خود بی نظیر است. ودر مجلات رشد نیز مصاحبه هایی از ایشان چاپ شده است.</span></span></span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 0.4em; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فرستنده:<span dir="RTL" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(0, 57, 92); outline: none;"><a href="mailto:fayigh50@gmail.com" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(0, 57, 92); outline: none;">محمد فایق مجیدی</a></span></span></span></span></p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><br></span></span></span></div><blogextendedpost style="color: rgb(75, 74, 74); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);"></blogextendedpost>