میم مثل معلم در این وبلاگ در مورد معلمی ، روش های یاددهی- یادگیری، خلاقیت، امتحانات می نویسم در این وبلاگ در مورد برنامه تعالی مدیریت مدرسه وجشنواره نوجوان خوارزمی به صورت ویژه می نویسم tag:http://shopf.mihanblog.com 2019-09-15T05:57:05+01:00 mihanblog.com دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( سوران پرنگ ) 2019-09-04T06:56:21+01:00 2019-09-04T06:56:21+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2857 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی (فربد کرد نژاد) 2019-09-04T06:54:36+01:00 2019-09-04T06:54:36+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2856 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( شهرام رحیمی) 2019-09-04T06:53:23+01:00 2019-09-04T06:53:23+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2855 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( عرفان رضایی) 2019-09-04T06:51:44+01:00 2019-09-04T06:51:44+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2854 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( رضا رضوانی) 2019-09-04T06:50:18+01:00 2019-09-04T06:50:18+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2853 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( هامون همت پور) 2019-09-04T06:48:58+01:00 2019-09-04T06:48:58+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2852 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( مازیار پاشایی) 2019-09-04T06:47:45+01:00 2019-09-04T06:47:45+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2851 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( میلاد احمدی) 2019-09-04T06:44:47+01:00 2019-09-04T06:44:47+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2850 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( سینا بابان زاده) 2019-09-04T06:43:26+01:00 2019-09-04T06:43:26+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2849 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( کمال محمدی ) 2019-09-04T06:41:15+01:00 2019-09-04T06:41:15+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2848 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( مهران مظفری) 2019-09-04T05:38:19+01:00 2019-09-04T05:38:19+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2847 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( مهران مظفری) 2019-09-04T05:38:19+01:00 2019-09-04T05:38:19+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2846 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( کامیار جوانمردی ) 2019-09-04T05:35:46+01:00 2019-09-04T05:35:46+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2845 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی ( آریان سیجانیو ندی) 2019-09-04T05:31:58+01:00 2019-09-04T05:31:58+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2844 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]> دانش آموزان موفق دبیرستان نمونه دولتی امام محمد غزالی (ربیر نعمتی ) 2019-09-04T05:29:33+01:00 2019-09-04T05:29:33+01:00 tag:http://shopf.mihanblog.com/post/2843 #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان ]]>