(( هیچ همسایه ای به شیشه حرمت همسایه  ای  سنگ نزند  ،

و هیچ ترازویی خطا نكند به عمد،

و هیچ حاكمی مردمان سر زمینش را نردبان خویش نسازد  ،

 و هیچ قاضی ای وجدانش را در كیف رمز دار در پستو های دست نیافتنی پنهان نكند ،

و هیچ قلبی در حمایت شیطان به رذالت تن در ندهد

وهیچ اعتمادی به خیانت نیانجامد

وهیچ پایی برهنه به میدان نیاید

وهیچ دستی به هیچ رویی چنگ نیندازد

وهیچ گونه ای در هرم بی پناهی و حیرانی نسوزد

و هیچ چشمی به دنبال گمشده ای خون نگرید

وهیچ شانه ای باری فراتر از توانش بر نگیرد

و هیچ گردنی طعم تلخ طناب را نچشد

وهیچ گلوله ای گلویی را تعقیب نكند

وهیچ جنگی خواب آرام كودكان را نیاشوبد

و هیچ انسانی برای پرنده ای قفس نسازد

و هیچ رمزی بین انسان ها، خندق جدایی نشود ))

 

زهرا حیدری  كارشناس مطالعات اجتماعی