1افراد خلاق هوشمند هستند

2افراد خلاق آگاه ونسبت به محیط حساس اند

3 افراد خلاق توانایی انعطاف پذیری

4 افراد خلاق قدرت استکبار دارند

5 افراد خلاق شک گراهستند

6 افراد خلاق بازیگوش وشوخ طبع هستند

7 افراد خلاق اعتماد به نفس دارند

8 افراد خلاق دوست دار زندگی اند

9 افراد خلاق کنجکاوند

10 افراد خلاق خود رادوست دارند

11 افراد خلاق از شکست نمی ترسند

12 افراد خلاق انرژی فراوان دارند

13 افراد خلاق آشفته فکر نیستند

14 افراد خلاق درزمان حال زندگی می کنند

15 افراد خلاق نیاز به تایید دیگران ندارند

16 افراد خلاق مستقل هستند

17 افراد خلاق خنده رو وشاد هستند

18 افراد خلاق با بصیرت هستند

19 افراد خلاق به طبیعت ارج می نهند

20 افراد خلاق مثبت وسازنده هستند

21 افراد خلاق قهرمان پرست نیستند

22 افراد خلاق به بشریت تعلق دارند

23 افراد خلاق برخورد صحیح با مشکلات دارند

24 افراد خلاق سلامت روانی وکلامی دارند

25 افراد خلاق دارای خود انظباطی هستند

26 افراد خلاق فعالیت های تخیلی رابه رویدادهای واقعی ترجیح می دهند

27 افراد خلاق دارای قاطعیت صراحت هستند

 منبع :نگاه ،شماره 248فروردین 84سال چهاردهم