نام و نام خانوادگی

سمت

مبرزا شکرالله فرج پور 1306

مدیر آموزگار

شیخ توفیق سدری 1306

آموزگار

میرزا جناب ملقب به دبیر 1307

آموزگار

سید مصطفی مصطوفی 1308

مستخدم

نام و نام خانوادگی

سمت

میرزا ابراهیم فقیه اصفهانی1306

آموزگار

یحیی سپهر آرا 1306

مدیر آموزگار

امین الله اردلان 1307

آموزگار

مفید رضوی 1319

آموزگار