شاگردان خوبم :
بار هاو بارها گفته ام درس بخوانید چون درس خواندن شما عبادت است .و چشم آیندگان به تلاش شما است بارها گفته ام كه فرشتگان خداوند بالهایشان را زیر پای شما می گسترانند كارتان را كوچك نشمارید 
دانش آموزان خوبم :
منطزر امر ونهی پدر ومادر و معلمان نباشید حرف های خوب را در كلام اول ضبط كنید ،شماها كه با صفا و صداقت روستا یی بزرگ می شوید شما كه در خانواده های فقیر پا به عرصه وجود نهاده اید بدانید شما سالم تر از دیگر اقشاریدپس زیاد تر تلاش كنید تا استعداد هایتا ن هرز نرود 
وای شاگرد كاهل با شمایم:
آیا پزشكی كه 20 ساعت در روز كار مفید میكند با من كارمند كه از وقتم می دزدم برابر است؟ و یا معلمی كه شب وروز در فكر ارتقای دانش ملتش است با من معلم كه فقط در فكر جمع كردن مدرك و پولم یكی است ؟
این خلاصه مقاله ای بود كه در سال 75 كه نگارنده این سطور آن را نگاشت و دوست دانشجویم آقای مسعود نگهداری در مورخه 15/12/75مطلب زیر را برایم نوشتند :
((نگاهی به اثر ))
من از نهایت شب حرف میزنم 
من از نهایت تاریكی 
و از نهایت شب حرف می زنم 
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار
و یك دریچه كه از آن 
به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم فروغ فرخ زاد
- دوست .........،جناب محمد فایق مجیدی ،سلام
تورا می ستایم و مقامت را ارج می نهم بخاطر فكر آگاه و دانش والایتان بسی احساس لذت می بردم هنگامی كه مقالات با ارزش شما را زمزمه میكردم ،چرا كه از مسائل روز و خلاصه سرد وگرم روز گار سخن رانده اید و چه خوب است كه شما هم غم زندگان را می خورید و آنها را دوست دارید ،راه درستش هم این به قول شاعر كه می گوید :بیت
امروز كه در دست توام مرحمتی كن فردا كه شوم خاك چه سود اشك ندامت
دوست گرامی ،امید وارم كه در این وظیفه خطیر پیامبری موفق و كامروا باشید ،به قول جناب عالی هیچكس خوب یا بد از مادر متولد نشده است بلكه چون لوح سفید و پاكی متولد شد واینكه ایشان چه از آب در آیند این علت معلم است نكته زیبایی آموختم كه باج كرفتن رئیس های ادارارات از كارمندان به هدیه گرفتن معلم از آنها در دوران تحصیل برمی گردد ،بله از تنوع معلمان است كه یكی دزد میشود یكی دكتر ، ....